صفحه اصلی > گروه های هدف مشمول امتیاز باز آموزی
.: گروه های هدف مشمول امتیاز باز آموزی

رشته ها و متخصصینی که شامل امتیاز بازآموزی دومین کنگره بین المللی و هشتمین همایش سراسری استروک ایران میباشند به شرح زیر می باشند