صفحه اصلی > جوایز
.: جوایز

جوایز ارزنده ای به عناوین زیر اختصاص خواهد یافت:

بهترین سخنرانی آموزشی
بهترین سخنرانی پژوهشی
بهترین پوستر
بهترین دستیار
بهترین مناظره