صفحه اصلی > محل برگزاری
.: محل برگزاری

محل برگزاری:
شیراز، دروازه قرآن

تلفن: 32274820-071

فاکس: 32274822-071
E-mail: info@shiraz-hotel.com