صفحه اصلی > محور های کنگره
.: محور های کنگره

- همه گیر شناسی سکته مغزی
- پیش گیری از سکته مغزی
- درمان سکته حاد، ترومبولیز، واحدهای مراقبت ویژه سکته مغزی
- خونریزی مغزی، آنوریسم، مالفورماسیون های عروقی
- ترومبوز سینوس وریدی
- تصویر برداری سکته مغزی
- سکته در بیماریهای داخلی و قلب و عروق
- نورولوژی مداخله ای
- بازتوانی سکته مغزی
- پرستاری سکته مغزی